Handelsbetingerlser

Disse handelsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Fully Straightaway Space Accelerator, CVR-nr: 38250620. c/o Savannah Nomonde Sommer, Lysbroengen 24, 8600 Silkeborg, hello@savannahnomonde.dk.


Afvikling, ændring og aflysning

Fully Straightaway Space Accelerator har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner.

Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne.

Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Fully Straightaway Space Accelerator har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er).

Fully Straightaway Space Accelerator kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre.

Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.


Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK).

Workshops, kurser, uddannelser, mentorforløb, VIP dage, online-forløb og andre ydelser skal betales fuldt ud eller via en ratebetalingsordning. Ved kortbetaling af ratebetalingsordninger er du selv ansvarlig for at tilkoble det rette kort til dine betalinger – dette gøres via http://www.easyme.dk.

Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Ved abonnements- eller ratebetaling trækkes beløbet med 30 dages mellemrum. Når du betaler 1. rate forpligter du dig til at betale de resterende.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at ændre kortoplysninger, hvis du får nyt kort – dette gøres også via EasyMe. 

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Overholdes betalingen ikke, lukkes adgangen straks til materialet indtil betalingen er sket. Derudover lægges alle resterende rater sammen til ét beløb til samlet betaling, der sendes via faktura. 


Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Fully Straightaway Space Accelerator og/eller Savannah Nomonde Sommer måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.

Fully Straightaway Space Accelerator og/eller Savannah Nomonde Sommer skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Fully Straightaway Space Accelerator og/eller Savannah Nomonde Sommer har handlet simpelt uagtsomt.

Fully Straightaway Space Accelerator og/eller Savannah Nomonde Sommer erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Når du deltager på forløb, uddannelser, online foredrag, enkelte sessioner, mentorforløb eller andet udbudt af Fully Straightaway Space Accelerator, tager du 100 % ansvar for din egen udvikling.

Du tager 100 % ansvar for, hvad du gør med de informationer, du får af Savannah – både clairvoyante og ikke clairvoyante beskeder.

Du er indforstået med, at du altid har din egen fri vilje til at gøre, hvad du vil med de informationer, du får, og at Fully Straightaway Space Accelerator og Savannah Nomonde Sommer ikke kan holdes ansvarlig for, hvordan du vælger at håndtere de informationer, du får, og hvad du vælge at gøre efterfølgende. 

Du er indforstået med, at Fully Straightaway Space Accelerator ikke på noget tidspunkt garanterer bestemte resultater. 


Rettigheder

Fully Straightaway Space Accelerator og Savannah Nomonde Sommer har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte.

Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Fully Straightaway Space Accelerator’s virksomhed.

Fully Straightaway Space Accelerator’s og Savannah Nomonde Sommers navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt det købte eller Fully Straightaway Space Accelerator’s og Savannah Nomonde Sommers navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Fully Straightaway Space Accelerator berettiget til en bod på 120.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Fully Straightaway Space Accelerator er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.


Datapolitik

Fully Straightaway Space Accelerator indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Fully Straightaway Space Accelerator har om dig.

Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet.

Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.


Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Fully Straightaway Space Accelerator. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedeoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået.

Fully Straightaway Space Accelerator yder ingen fortrydelsesret på ydelser som starter/leveres inden for 14 dage fra købsdatoen.

Er der mere end 14 dage til start, og fortryder du købet, skal Fully Straightaway Space Accelerator / eller Savannah Nomonde Sommer underrettes herom senest 14 dage efter købet.

Indbetalingen returneres minus depositum hurtigst muligt, dog inden for maks. fem måneder fra kursusstart. Er der under 14 dage til forløbet starter, tilbagebetales beløbet ikke uanset årsag.

(Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret.)

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest inden for maks. fem måneder.


Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.


Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Savannah Nomonde Sommer på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Forbrugerklagenævnet – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf: 41715000

Mail: kfst@kfst.dk

hjemmeside: http://www.forbrug.dk 

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans.

Ændringer

Fully Straightaway Space Accelerator forbeholder sig retten til at ændre disse Handelsbetingelser i ethvert omfang, det er nødvendigt. 

Dette kan være for at tilpasse Handelsbetingelserne til ændringer i lovkrav eller ændringer i andre tekniske parametre. De ændrede vilkår kan altid findes på hjemmesiden.